Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/ebmiljo.dk/templates/ebmiljo15/functions.php on line 349
 

Pleje af beskyttet natur - §3 søer

 
   

I en §3 sø er det vigtigt at opnå og vedligeholde en god økologisk tilstand. EBmiljø har fokus på at gribe ind overfor søers omdannelse til mosehuller. Jeg begrænser udbredelsen af tagrør, pil og andre tilgroninger.

Arbejdet udføres her udelukkende manuelt, med le som foretrukkent redskab.

Årsagen til at jeg ikke fjerner tilgroninger fuldstændigt - er at disse spiller en vigtig rolle for især fuglelivet.

Søpleje er en nødvendig kontinuer indsats til vedligeholdelse at søens tilstand, men i en række tilfælde er dette ikke tilstrækkeligt og der er behov for en mere omfattende indsats i form af sørestaurering.

Der findes en række metoder til sørestaurering, hvoraf beluftning og biomanipulation er de mest relevante i §3 søer. 

Metoderne beskrives uddybende her

Det skal understreges at §3 søer over 100m3 er beskyttet af Naturbeskyttelsesesloven §3.

"§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb."

Før arbejdet kan gå igang skal der opnås dispensation jf. §63 stk.3

"§ 65.Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk.1. Miljøministeren kan bestemme, at kommunalbestyrelsen skal indhente en udtalelse fra ministeren, før der træffes afgørelse vedrørende § 18, stk. 1."


Dispensation tager tid at få gennem systemet - der kan gå mange måneder - så tålmodighed er nødvendigt.

Når dispensationen er givet, skal man være opmærksom på tilstedeværelsen af IV arter - såsom stor vandsalamander el. spidsnudet frø - gør at plejen ikke må udføres i perioden 1. marts - 1. oktober

Sopleje5

Tagrør kan med fordel høstes i vinterperioden - det går hurtigt at slå dem, når frosten gør dem sprøde og isen fastholder dem. Når isen smelter og stubbene stikker op, er resultatet dog ikke så tilfredsstillende som når tagrørene er skåret under vand

2012-02-01 13.32.25

2012-02-01 10.16.12

 


 

 

 

- Samarbejdspartnere -

Pleje af §3 søer sker i samarbejde med DN, kommuner og den enkelte borger.

 

 
 

betjener pumpe